תקנון האתר

תקנון האתר המעודכן

 

ברוכים הבאים לאתר הקניות המקוון של ביכורים

אתר ביכורים הינו אתר אינטרנט במסגרתו תוכלו לבצע הזמנת שוק פירות וירקות ומוצרי מזון ומצרכים אחרים המשווקים על ידי ביכורים.

 

האתר הינו מנוסח בלשון זכר כאשר ההתייחסות הינה כמובן לזכר ונקבה כאחד.

 

הינך מתבקש לקרוא את תקנון אתר ביכורים בעיון, וזאת מאחר והזמנת מוצרים ו/או ביצוע פעולות כלשהן באתר ביכורים, על ידכם מאשר, כי קראתם  את התקנון, וכי הינך מסכים ומאשר את כל הוראותיו  של התקנון המהווה הסכם מחייב בינך לבין ביכורים ולכך שתהליך ההזמנה והרכישה באתר ביכורים, יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.

 

יצוין כי בכל שאלה, הערה או בעיה הנוגעות לאתר ביכורים נשמח לתת לך מענה בטלפון שמספרו 03-6006188, שהינו מוקד התמיכה של ביכורים הנועד לסייע ולתת מענה לכל הקשור בשימושך באתר ביכורים.

 

ביכורים שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את התקנון מעת לעת עפ"י שקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר בזאת, כי למזמינים ולמשתמשים באתר, לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות כלפי ביכורים, בגין עדכון ו/או שינוי כאמור. הינך מתבקש מעת לעת לפני שאתה מבצע קניות באתר לקרוא את התקנון.

 

מועד תחילת החלתו של העדכון ו/או השינוי יחול בעת פרסומו של נוסח התקנון המעודכן באתר ביכורים, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.

 

ביכורים רשאית לשנות ו/או להפסיק, לפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת את פעילות אתר ביכורים, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת על כך.

 

הרשאים לקנות באתר ביכורים

 

כל אדם ו/או תאגיד המחזיקים כרטיס אשראי בתוקף, שהונפק על ידי אחת מחברות האשראי בישראל, המכובד בישראל ובכפוף לכך שמסרו את כל פרטיהם כמבוקש בהליך ההרשמה לאתר ביכורים, ונמצאים בטווח שירות המשלוחים.

 

למרות האמור לעיל, אתר ביכורים שומר לעצמו את הזכות שלא לאפשר למזמין מסוים, מכל סיבה שהיא, לרכוש מוצרים באמצעות אתר ביכורים, לרבות ביטולה של ההזמנה בכל עת, וזאת על פי שיקולו הבלעדי של האתר וללא כל צורך בנימוק או הסבר לכך.

 

אזור פעילות אתר ביכורים

 

השירות שניתן במסגרת אתר ביכורים מוענק באזורים מסוימים בלבד המשתנים ומתעדכנים מעת לעת

על ידי ביכורים לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

מובהר בזאת, כי רכישת מוצרים ואספקתם באתר ביכורים אפשרית אך ורק כאשר הכתובת המבוקשת על ידך מצויה בתוך אזור הפעילות של האתר, ובכפוף לכך שאין כל מניעה טכנית ו/או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.

 

שעות הפעילות והמשלוחים באתר ביכורים ובהזמנות טלפוניות ובפקס

 

הזמנה באתר ביכורים אפשרית 24 שעות ביממה, למעט בשבתות ובמועדי ישראל, וכן למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. אספקת הזמנה ליום ביצוע ההזמנה תתאפשר, וזאת בהתאם למועדים מהם ניתן לבחור באתר במהלך תהליך ההזמנה.

 

הזמנות טלפוניות (03-6006188) ובפקס (03-6006199) אפשריות אך ורק במועדים ובזמנים הבאים (למעט בשבתות ובמועדי ישראל):

 

ימים א-ה                       משעה 9:00 עד 17:00

ימי שישי וערבי חג          משעה 9:00 עד 12:00

 

טווחי זמן להגעת המשלוח עד הבית – מועדים לבחירה בתהליך ההזמנה:

 

מועד משלוחי בוקר           11:00 – 16:00

מועד משלוחי ערב            16:00 – 20:00

 

על מנת לקבל את משלוחי הפירות והירקות והמוצרים הטריים והמיטביים ביותר באותו היום, יש לבצע את ההזמנה עד השעה 13:00 בצהריים.

 

·         למבצעי ההזמנה עד השעה 10:00 בבוקר, ניתן לבחור בין שתי אפשרויות טווחי הזמן (משלוחי בוקר/ערב) להגעת המשלוח עד הבית.

·         למבצעי ההזמנה מהשעה 10:00 עד 13:00 ניתן לבחור רק את טווח זמן המשלוח של הערב.

·         למבצעי הזמנה מהשעה 13:00 והלאה, תהיה האפשרות להזמין משלוח רק ליום שלמחרת לבחור בין שתי אפשרויות טווחי הזמן. (בוקר/ערב)

 

מובהר בזאת, כי ייתכן ויחולו שינויים במועדים המצוינים בתקנון זה לרבות במועדי האספקה, שעות פעילות האתר ושעות פעילות מוקד שירות הלקוחות, והכל לפי שיקול הדעת הבלעדי של ביכורים

 

 

המוצרים הנמכרים באתר ביכורים:

 

באתר ביכורים  נמכרים מוצרי מזון, פירות, ירקות ומוצרי צריכה אחרים לסוגיהם, והכל כמפורט וכמופיע ברשימות המוצרים המופיעות באתר.

 

 ביכורים רשאית לשנות בכל עת, לפי ראות עיניה, את ההיצע ו/או את מגוון המוצרים המוצגים ברשימת המוצרים המופיעים באתר, וכן להחליף ו/או להוסיף איזה מהמוצרים ברשימת המוצרים או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה וזאת מעת לעת, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

מובהר בזאת, כי אופן הצגת המוצרים באתר ביכורים יקבע מעת לעת על פי שיקול הדעת הבלעדי של האתר. יובהר כי תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את ביכורים.

 

באתר ביכורים יתאפשר גם להזמין מוצרים שליד שמם יצוין ברשימת המוצרים, כי אינם מצויים כעת במלאי החנות המקוונת או כל מונח אחר דומה. במקרה כזה, במידה ויסומן המוצר על ידי המזמין ויחודש המלאי של המוצר עד למועד תחילת ביצוע ההזמנה על ידי ביכורים, יצורף המוצר למוצרים שיסופקו והמזמין יחויב בתשלום גם בגין מוצר זה. כמובן אם המוצר לא יסופק המזמין לא יחויב בתשלום בגין המוצר הנ"ל.

 

מובהר בזאת, כי במסגרת רכישת המוצרים באתר ביכורים, לא תתאפשר רכישה סיטונאית של המוצרים. ביכורים שומרת לעצמה זכות למנוע ביצוע רכישות והזמנות, שעל פי שיקול דעתה הבלעדי, הינם בגדר רכישה סיטונאית, כולל פירות וירקות. מובהר כי רכישה של מעל 6 יחידות של כל מוצר יכול ותהיה כפופה לאישור של מנהל אתר ביכורים.

 

רכישה של סיגריות, מוצרי טבק ומשקאות אלכוהוליים מותרת אך ורק ללקוחות אשר גילם מעל 18 שנים. מובהר בזאת, כי בעת הזמנת מוצרים אלו הינכם מאשרים, כי הינכם בוגרים הרשאים לרכוש מוצרים אלו על פי החוק. כמו כן, בהתאם לחוק, לא ניתן לספק משקאות אלכוהוליים בין השעות 23:00 – 6:00.

 

מוצרים הנמכרים באתר ביכורים אשר מעצם טבעם יש לבוחרם כגון - פירות וירקות, יבחרו על ידי עובדי ביכורים ובחירתם תעשה בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של העובדים, וזאת בכל הקשור לטיב ו/או טריותם של המוצרים, ולמזמין לא תהא כל טענה ו/או תביעה בגין מוצרים אלו שיסופקו לו.

 

כמו כן, לא תהא למזמין כל טענה ו/או תביעה כנגד תאריך התפוגה המצוין על המוצר שסופק ללקוח כל עוד תאריך התפוגה הרשום על המוצר הינו בפרק זמן סביר לפני תום התפוגה, וזאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של אתר ביכורים. 

 

מחירי המוצרים

 

מחירי המוצרים הקובעים הינם רשומים ליד כל מוצר מהמוצרים המופיעים באתר. מובהר בזאת, כי ביכורים תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

מובהר בזאת, כי במידה ועודכנו מחירי המוצרים לפני תום הליך בחירת המוצרים על ידכם, תחויבו לפי המחירים המעודכנים. כמו כן, במידה והזמנתם מוצר ובין מועד הזמנתו למועד אספקתו ישתנה מחירו (כפוף לאמור בסעיף אספקת המוצרים להלן) המחיר הקובע שעל פיו יחויב המזמין יהיה המחיר בעת אישור ההזמנה על ידכם.

  

מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף הן במועד הרכישה והן במועד האספקה.

 

ביכורים שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות קניית המוצרים ללקוח ואו לעצור מבצע על מוצר בכל עת. אין מכירה לסיטונאים.

 

המזמין מוצרים הנשקלים יהא בהתאם למשקל המוצרים בהתאם לשקילתם בפועל על ידי ביכורים. יובהר, כי אומדן ערך ההזמנה שנמסר למזמין הינו מתבצע עפ"י הערכת המשקל של המוצרים הנשקלים המוזמנים. לתשומת לב המזמין, מטבע הדברים, במוצרים הנמכרים ומסופקים על פי משקל תתכן סטייה סבירה בין המשקל שהוזמן לבין המשקל שיסופק בפועל, ולפיכך החשבון ייעשה בהתאם למשקל המוצר שסופק בפועל למזמין ולא תהא לו כל תביעה ו/או טענה בשל כך.

 

במקרה של רכישת מוצרים הנמכרים על פי משקל ומסופקים ביחידות שלמות (כגון- מלונים, חצילים ואבטיחים) יתבקש המזמין לבחור את מספר היחידות שברצונו להזמין ואת משקלם.

 

מחירי המוצרים הינם כוללים מס ערך מוסף (מע"מ).

 

התשלום

 

התשלום באתר ביכורים יתבצע באמצעות כרטיסי אשראי המונפקים על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות והפועלות בארץ בלבד. ובכפוף לכך שחברות אלו מתירות את ביצוע התשלומים ברשת האינטרנט ולמזמין.

 

על אף האמור לעיל, ביכורים, שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים ו/או אמצעי תשלום אחרים ככל שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.

 

תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים שיהיו נהוגים בביכורים בעת מועד ההזמנה.

 

ביכורים שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לשנות את דרך התשלומים באתר ביכורים לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת כפי שתמצא לנכון.

 

דמי משלוח

 

הזמנה באתר ביכורים תחייב  את המזמין בדמי משלוח בסך כפי שיצוין באתר עבור דמי משלוח למען המבוקש במסגרת הזמנה אחת. מובהר בזאת, כי דמי המשלוח הינם בנוסף לתשלום הקניה.

 

ביכורים שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ואינה מתחייבת להודיע מראש על שינוי ו/או עדכון כאמור.

 

אספקת המוצרים למען המזמין

 

המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי ביכורים למען כמבוקש על ידי המזמין, ובכפוף לכך שזכותה של ביכורים שלא לספק מוצרים כלשהם, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

מובהר כי אתר ביכורים יציע מועדים לאספקה בהתאם ליכולת האספקה שלו באותה עת ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי.

 

 

ביכורים תעשה כל מאמץ על מנת לספק את כל המוצרים בהזמנה ובמועד, אולם לצערנו לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים. לפיכך, ביכורים אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין, כי הם במלאי ובין אם לאו ולמזמין לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלשהי כלפי ביכורים בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה, מובן מאיליו כי מוצר שלא יסופק על ידי ביכורים לא יחויב.

 

מובהר בזאת, כי במידה ובעת מועד אספקת המוצרים, לא יהיה המזמין ו/או מי מטעמו במען שבוקשה הזמנת המוצרים על ידי המזמין, והמזמין לא יאשר טלפונית במוקד שירות הלקוחות, כי הינו מאשר השארת ההזמנה ליד דלת ביתו או בכל מקום אחר הסמוך למענו, תוחזר ההזמנה לחנות. על המזמין תהא האחריות לתאם עם שירות הלקוחות את מועד האספקה בשנית. אי קביעת מועד הזמנה חדש על ידי המזמין, לא תפטור אותו מתשלום ההזמנה שבוצעה על ידו ולא תפטור אותו מתשלום דמי המשלוח כקבוע בתקנון.

 

יודגש שבמשלוח המוצרים בשנית יחויב המזמין בנוסף לתשלום דמי המשלוח הראשוניים גם בתשלום דמי משלוח נוספים.